I. Üldsätted

1. Eesti Maastikuehitajate liit (edaspidi liit) on Eesti maastikuehitajate vabatahtlik ühendus, kelle ülesanne on kaitsta oma liikmete ametihuve ja aidata kaasa maastikuehituse arenemisele Eesti Vabariigis.
2. Liit on mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3. Liidu asukohaks on Tartu vald, Tartu maakond, Eesti Vabariik.
4. Liidu struktuuriüksusteks on üldkoosolek ja juhatus.

5. Liidu tegevuseeesmärgid on:
5.1. kaitsta liidu liikmete õigusi ja seaduslikke huve;
5.2. kaasa aidata maastikuehituse kvaliteedi ja maastikuehituse kui professiooni mõjukuse tõstmisele;
5.3. arendada maastikuehitajate ühistegevust;
5.4. arendada maastikuehitajate koostööd riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste eriala-ühendustega.

6. Seatud eesmärkide saavutamiseks liit:
6.1. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;
6.2. korraldab täiendkoolitust;
6.3. annab välja õppematerjale;
6.4. osaleb iseseisvalt või koostöös teiste isikutega maastikuehitajatele kutse omistamisega seotud toimingutes;
6.5. osaleb maastikuehitusega seotud õigusaktide väljatöötamises;
6.6. osaleb maastikuehitusega seotud kutsestandardite ja muude erialaste normatiiv-dokumentide ettevalmistamises;
6.7. esindab oma liikmeskonda suhetes avaliku võimuga;
6.8. loob sidemeid teiste erialaühendustega nii kodu- kui ka välismaal.

 

II. Liidu liikmeskond

7. Liidu liikmeskond koosneb täisliikmetest ja toetajaliikmetest.
8. Liidu liikmete varalised ja muud kohustused liidu suhtes määratakse kindlaks põhikirjaga või kehtestatakse üldkoosoleku poolt põhikirjaga ettenähtud korras.
9. Liidu täisliikmeks võib olla iga Eestis registreeritud juriidiline või füüsiline isik,kes tegutseb maastikuehituse valdkonnas ja tunnistab liidu põhikirja ning muid liidu põhikirjaga kooskõlas vastuvõetud liidu normdokumente.
10. Liidu toetajaliikmeks võib saada iga isik, kes tegutseb või on asunud omandama haridust maastikuehituse valdkonnas ja tunnistab liidu põhikirja ning muid liidu põhikrjaga kooskõlas vastuvõetud normdokumente.
11. Liidu liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel. Juhatus võib keelduda avalduse rahuldamisest ilma keeldumise põhjust nimetamata, kuid sellisel juhul on taotlejal õigus esitada avaldus üldkoosolekule, kes teeb lõpliku otsuse taotleja liidu täis- või toetajaliikmeks vastuvõtmise suhtes.

 

III. Liidu liikmete õigused

12. Liidu täisliikmel on õigus:
12.1. osaleda liidu üldkoosolekul hääleõigusega;
12.2. osaleda liidu poolt läbiviidavatel üritustel;
12.3. saada osa liidu poolt läbiviidavatest koolitustest ja täiendõppest;
12.4. kasutada soodustingimustel liidu poolt osutatavaid teenuseid;
12.5. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;
12.6. valida ja olla valitud liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
12.7. kas ise või koos teiste liidu liikmetega algatada liidu tegevusega seotud toimkondi.

13. Juriidilisest isikust täisliige teostab oma õigusi seadusliku esindaja või volitatud esindaja kaudu.
14. Täisliige võib välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm kuud enne majandusaasta lõppu.

15. Liidu toetajaliikmel on õigus:
15.1. osaleda liidu poolt läbiviidavatel üritustel;
15.2. saada osa liidu poolt läbiviidavatest koolitustest ja täiendõppest;
15.3. kasutada soodustingimustel liidu poolt osutatavaid teenuseid;
15.4. esitada juhatusele ettepanekuid liidu tegevuse kohta;
15.5. olla valitud liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
15.6. osaleda liidu poolt või osalusel läbiviidavatest muudest tegevustest.

16. Toetajaliige võib liidust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele.
17. Juhatus võib välja arvata liidu täis- või toetajaliikme, kes pole kuus kuud tasunud liikmemaksu, on rikkunud maastikuehitaja kutse-eetikat või on muul moel oluliselt rikkunud liidu põhikirja.

 

IV. Liikmete rahalised kohustused

18. Liidu täisliige on kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu. Toetajaliige tasub ainult liikmemaksu.
19. Täisliikme sisseastumismaksu suurus on 50 eurot. Täisliikme liikmemaksu suurus on 25 eurot kuus.
20. Toetajaliikme liikmemaksu suuruseks on 10 eurot aastas õpilastele ja üliõpilastele, ning 50 eurot aastas muudele toetajaliikmetele.
21. Üldkoosolek võib kehtestada liikmetele täiendavaid makse ja tasusid ning suurendada sisseastumis- ja liikmemaksu ilma põhikirja muutmata.

 

V. Üldkoosolek

22. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kavandab liidu tegevust ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid talle liidu põhikirja või seadusega määratud pädevuse piires.
23. Üldkoosolekul võivad hääleõigusega osaleda kõik liidu täisliikmed, kellel ei ole liikmemaksuvõlgnevust.
24. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel on esindatud vähemalt 1/3 liidu täisliikmetest.
25. Üldkoosolekut juhatab tegevjuht või selle puudumisel juhatuse poolt määratud juhatuse liige või muu isik. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja vastutab selle põhikrjast ja seadusest tulenevatele nõuetele vastava läbiviimise eest.
26. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega kui põhikirjast ei tulene suurema häälteenamuse nõuet.

27. Liidu üldkoosolek:
27.1. kinnitab liidu arengukava;
27.2. kinnitab igal aastal liidu järgneva aasta tegevuskava ja eelarve;
27.3. kinnitab majandusaasta aruande;
27.4. muudab põhikirja;
27.5. otsustab osaluse omandamise ja lõppemise äriühingus, samuti ükskõik millisel viisil osalemise või osalemise lõpetamise juriidilistes isikutes;
27.6. otsustab kinnisasjade omandamise ja võõrandamise ning nende asjaõigustega koormamise;
27.7. määrab juhatuse liikmete arvu, valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed, otsustab juhatuse liikmetele makstavate tasude ja/või hüvitiste maksmise, nende suuruse ja maksmise korra;
27.8. vajadusel otsustab revisjoni- või audiitorkontrolli läbiviimise, nimetab ja kutsub tagasi revidendi(d) või audiitori(d) ja määrab nende tasustamise korra;
27.9. kinnitab maastikuehitaja kutse-eetika standardi;
27.10. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab õigusvaidluse pidamise juhatuse liikmega ja määrab selles tehingus või vaidluses liidu esindaja;
27.11. kehtestab liidu liikmemaksu ja sisseastumismaksu maksmise korra, samuti liikmete muud kohustused ja nende täitmise korra ning muudab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suurust põhikirjaga sätestatud ulatuses;
27.12. täidab muid põhikirjast ja seadusest tulenevaid ülesandeid.

28. Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamiseks on vajalik ¾ kõigi liidu täisliikmete nõusolek.
29. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud enam kui ½ liidu täisliikmetest.
30. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas või ka sagedamini kui seda nõuavad liidu huvid. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva.
31. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ¼ liidu täisliikmetest. Kui juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
32. Üldkoosoleku päevakorra määravad juhatus või selle kokkukutsumise taotlejad. Üldkoosoleku päevakorda võib muuta ja täiendada seaduses ettenähtud korras.
33. Üldkoosolek võib teha otsuseid ka koosolekut kokku kutsumata. Otsuse võib vastu võtta kirjalikult, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik liidu täisliikmed.
34. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

 

VI. Juhatus

35. Liitu juhib ja esindab juhatus.
36. Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest. Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Juhatuse liikmete esindusõiguse erisused ja nende registrisse kandmise otsustab üldkoosolek.
37. Juhatuse liige peab seadusest, põhikirjast ja üldkoosolek otsustest tulenevaid kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega ja olema liidule lojaalne.
38. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eel- kõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus liitu juhtida või liidu maine ja vara oluline kahjustamine.
39. Juhatusest tagasikutsutud liikme asemele määrab üldkoosolek uue liikme mitte hiljem kui kolme kuu jooksul arvates juhatuse liikme tagasikutsumisest.
40. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

41. Oma ülesannete täitmisel juhatus:
41.1. valdab, kasutab ja käsutab liidu vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, arvestades seaduses ja põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku poolt kehtestatud piiranguid;
41.2. korraldab liidu arengukava koostamise ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
41.3. koostab liidu järgneva aasta tegevuskava ja eelarve, esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule ning tagab eelarve täitmise;
41.4. korraldab liidu raamatupidamist;
41.5. kogub liikmemaksu ja korraldab muude üldkoosoleku poolt liidu liikmetele kehtestatud maksete ja kohustuste vastuvõtmise;
41.6. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud liidu töötajatega;
41.7. koostab ja esitab liidu tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras ja vastutab esitatud aruannete õigsuse eest;
41.8. esitab registrisse kantud andmete muutumisel registripidajale avalduse muudatuste registrisse kandmiseks ja teavitab muude registrile esitatud andmete muutumisest;
41.9. täidab kõiki muid liidu tegevusega seonduvaid ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

42. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
43. Juhatus võib määrata tegevjuhi. Tegevjuht töötab juhatusega sõlmitud töölepingu alusel ja teostab liidu tegevuse jooksvat, igapäevast juhtimist juhatuselt saadud volituste piires. Tegevjuhiks võib määrata ka juhatuse liikme.
VII. Liidu varad
44. Liit oma vara omanikuna teostab juhatuse kaudu liidu vara valdamist, kasutamist ja käsutamist seaduste ja põhikirjaga ette nähtud korras, arvestades seadustes ja põhi- kirjas ette nähtud või üldkoosoleku poolt kehtestatud piiranguid.

45. Liidu vara moodustub:
45.1. tasutud sisseastumis- ja liikmemaksudest;
45.2. riigi või kohaliku omavalitsuste eelarvest liidule eraldatavatest vahenditest;
45.3. Euroopa Liidu struktuurifondidelt saadud vahenditest;
45.4. muude rahvusvaheliste fondide poolt eraldatavatest vahenditest;
45.5. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
45.6. annetustest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest.

47. Liidule üleantava raha võtab vastu juhatus ja kannab need liidu pangaarvele.
48. Liidu vara võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja tegevuskulude katmiseks. Liidu eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.
49. Liidule üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus, kes korraldab vara hindamise ja teeb omandiõiguse üleminekuks vajalikud toimingud.
50. Liidule tasutud sihtotstarbelised eraldised võtab juhatus arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt eraldaja soovile. Liidu juhatus ei või vastu võtta sihtotstarbelisi annetusi, mis ei lange kokku liidu eesmärkidega või on tehtud ebaeetilistel või ebaseaduslikel eesmärkidel.

 

VIII. Majandusaasta

51. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
52. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
53. Juhatus esitab aruande kinnitamiseks üldkoosolekule nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

 

IX. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

54. Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek.
55. Liit lõpetatakse seaduses sätestatud korras siis, kui asjaolud muutuvad selliselt, et puudub võimalus ja vajadus liidu eesmärgi saavutamiseks. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
56. Liidu likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle liiduga sarnase eesmärgiga ning “Tulumaksusoodusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja“ kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.