Selles Eesti standardis antakse puittaimede ja arendustegevuse sobitamise seisukohast oluliste meetmete kavandamise ja rakendamise juhised. Standard sisaldab juhiseid tasakaalustatud lähenemisviisi kohta puude säilitamise ja likvideerimise otsuste tegemisel, teavet puude mõju kohta projektlahendusele ja puude kaitsmise meetmeid. Standardis antud teavet saab kasutada nii puittaimestiku inventeerimisel, planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel kui ehitus- ja lammutustööde organiseerimisel ehitusplatsil. Standard ei anna juhiseid konkreetsete projektlahenduste kohta.

Nimetatud standard on osa standardisarjast EVS 939 Puittaimed haljastuses ja see koosneb kokku neljast osast: 
 
  • – EVS 939-1:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused“
  • – EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“
  • – EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“
  • – EVS 939-4:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“
Standardid kehtivad alates 16.11.2020.