Vastuvõetud MTÜ Eesti Maastikuehitajate Liidu üldkoosolekul 17.02.2023.a

I. Üldsätted
1. Eesti Maastikuehitajate liit (edaspidi liit) on Eesti maastikuehitajate vabatahtlik ühendus, kelle ülesanne on kaitsta oma liikmete ametihuve ja aidata kaasa maastikuehituse arenemisele Eesti Vabariigis.
2. Liit on mittetulundusühing, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3. Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
4. Liidu struktuuriüksusteks on üldkoosolek ja juhatus.

5. Liidu tegevuse eesmärgid on:
5.1. kaitsta liidu liikmete õigusi ja seaduslikke huve;
5.2. kaasa aidata maastikuehituse kvaliteedi ja maastikuehituse kui professiooni mõjukuse tõstmisele;
5.3. arendada maastikuehitajate ühistegevust;
5.4. arendada maastikuehitajate koostööd riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste erialaühendustega.

6. Seatud eesmärkide saavutamiseks liit:
6.1. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;
6.2. korraldab täiendkoolitust;
6.3. annab välja õppematerjale;
6.4. osaleb iseseisvalt või koostöös teiste isikutega maastikuehitajatele kutse omistamisega seotud toimingutes;
6.5. osaleb maastikuehitusega seotud õigusaktide väljatöötamises;
6.6. osaleb maastikuehitusega seotud kutsestandardite ja muude erialaste normatiiv-dokumentide ettevalmistamises;
6.7. esindab oma liikmeskonda suhetes avaliku võimuga;
6.8. loob sidemeid teiste erialaühendustega nii kodu- kui ka välismaal.

II. Liidu liikmeskond
7. Liidu liikmeskond koosneb täisliikmetest ja toetajaliikmetest.
8. Liidu liikmete varalised ja muud kohustused liidu suhtes määratakse kindlaks põhikirjaga või kehtestatakse üldkoosoleku poolt põhikirjaga ettenähtud korras.
9. Liidu täisliikmeks võib olla iga Eestis registreeritud juriidiline või füüsiline isik, kes tegutseb maastikuehituse valdkonnas, tunnistab liidu põhikirja, järgib oma tegevuses Maastikuehitaja head tava ning muid liidu põhikirjaga kooskõlas vastu võetud liidu normdokumente.
10. Liidu toetajaliikmeks võib saada iga füüsiline isik, kes tunnistab liidu põhikirja, Maastikuehitaja head tava ning soovib kaasa aidata maastikuehituse arendamisele.
11. Liidu liikmeks ja toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel. Juhatus võib keelduda avalduse rahuldamisest ilma keeldumise põhjust nimetamata, kuid sellisel juhul on taotlejal õigus esitada avaldus üldkoosolekule, kes teeb lõpliku otsuse taotleja liidu täis- või toetajaliikmeks vastuvõtmise suhtes.

III. Liidu liikmete õigused
12. Liidu täisliikmel on õigus:
12.1. osaleda liidu üldkoosolekul hääleõigusega;
12.2. osaleda liidu poolt läbiviidavatel üritustel;
12.3. saada osa liidu poolt läbiviidavatest koolitustest ja täiendõppest;
12.4. kasutada soodustingimustel liidu poolt osutatavaid teenuseid;
12.5. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;
12.6. valida ja olla valitud liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
12.7. kas ise või koos teiste liidu liikmetega algatada liidu tegevusega seotud toimkondi.

13. Juriidilisest isikust täisliige teostab oma õigusi seadusliku esindaja või volitatud esindaja kaudu.
14. Täisliige võib välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm kuud enne majandusaasta lõppu.

15. Liidu toetajaliikmel on õigus:
15.1. osaleda liidu poolt läbiviidavatel üritustel;
15.2. saada osa liidu poolt läbiviidavatest koolitustest ja täiendõppest;
15.3. kasutada soodustingimustel liidu poolt osutatavaid teenuseid;
15.4. esitada juhatusele ettepanekuid liidu tegevuse kohta;
15.5. olla valitud liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
15.6. osaleda liidu poolt või osalusel läbiviidavatest muudest tegevustest.

16. Toetajaliige võib liidust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada
juhatusele.
17. Juhatus võib välja arvata liidu täis- või toetajaliikme, kellel on liikmemaksu võlgnevus
kestusega üle kuue kuu või kes on rikkunud Maastikuehitaja head tava või kes on muul
moel oluliselt rikkunud liidu põhikirja.

IV. Liikmete rahalised kohustused
18. Liidu täisliige on kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu. Toetajaliige
tasub ainult liikmemaksu.
19. Liidu täisliikmete ja toetajaliikmete sisseastumismaksu, liikmemaksu ja muude tasude
suuruse järgmiseks majandusaastaks kehtestab üldkoosolek.
20. Üldkoosolek võib kehtestada liikmetele täiendavaid makse ja tasusid ning suurendada
sisseastumis- ja liikmemaksu ilma põhikirja muutmata.

V. Üldkoosolek
21. Liidu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kavandab liidu tegevust
ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid talle liidu
põhikirja või seadusega määratud pädevuse piires.
22. Üldkoosolekul võivad hääleõigusega osaleda kõik liidu täisliikmed, kellel ei ole
liikmemaksuvõlgnevust.
23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel on esindatud vähemalt 1/3 liidu
täisliikmetest.
24. Üldkoosolekut juhatab tegevjuht või selle puudumisel juhatuse poolt määratud juhatuse
liige või muu isik. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja vastutab selle põhikirjast
ja seadusest tulenevatele nõuetele vastava läbiviimise eest.
25. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega kui põhikirjast ei tulene
suurema häälteenamuse nõuet.

26. Liidu üldkoosolek:
26.1. kinnitab liidu arengukava;
26.2. kinnitab igal aastal liidu järgneva aasta tegevuskava ja eelarve;
26.3. kinnitab majandusaasta aruande;
26.4. muudab põhikirja;
26.5. otsustab osaluse omandamise ja lõppemise äriühingus, samuti ükskõik millisel
viisil osalemise või osalemise lõpetamise juriidilistes isikutes;
26.6. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade omandamise ja
võõrandamise või asjaõigusega koormamise, samuti laenu võtmise;
26.7. määrab juhatuse liikmete arvu, valib ja kutsub tagasi juhatuse liikmed, otsustab
juhatuse liikmetele makstavate tasude ja/või hüvitiste maksmise, nende
suuruse ja maksmise korra;
26.8. vajadusel otsustab revisjoni- või audiitorkontrolli läbiviimise, nimetab ja kutsub
tagasi revidendi(d) või audiitori(d) ja määrab nende tasustamise korra;
26.9. kinnitab maastikuehitaja kutse-eetika standardi;
26.10. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused,
otsustab õigusvaidluse pidamise juhatuse liikmega ja määrab selles tehingus
või vaidluses liidu esindaja;
26.11. kehtestab liidu liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse, samuti liikmete
muud kohustused ning muudab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suurust.
26.12. täidab muid põhikirjast ja seadusest tulenevaid ülesandeid.

27. Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamiseks on vajalik ¾ kõigi liidu
täisliikmete nõusolek.
28. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud enam kui ½
liidu täisliikmetest.
29. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas või ka sagedamini kui seda
nõuavad liidu huvid. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14
päeva.
30. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjust
ära näidates vähemalt ¼ liidu täisliikmetest. Kui juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu,
võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
31. Üldkoosoleku päevakorra määravad juhatus või selle kokkukutsumise taotlejad.
Üldkoosoleku päevakorda võib muuta ja täiendada seaduses ettenähtud korras.
32. Üldkoosolek võib teha otsuseid ka koosolekut kokku kutsumata. Otsuse võib vastu võtta
kirjalikult, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik liidu täisliikmed.
33. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja
protokollija.

VI. Juhatus
34. Liitu juhib ja esindab juhatus.
35. Juhatus koosneb kahest kuni viiest liikmest. Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku
poolt viieks aastaks. Juhatuse liikmete esindusõiguse erisused ja nende registrisse
kandmise otsustab üldkoosolek.
36. Juhatuse liige peab seadusest, põhikirjast ja üldkoosolek otsustest tulenevaid kohustusi
täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega ja olema liidule lojaalne.
37. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus liitu juhtida või liidu
maine ja vara oluline kahjustamine.
38. Juhatusest tagasikutsutud liikme asemele määrab üldkoosolek uue liikme mitte hiljem
kui kolme kuu jooksul arvates juhatuse liikme tagasikutsumisest.
39. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe,
kes korraldab juhatuse tegevust.

40. Oma ülesannete täitmisel juhatus:
40.1. valdab, kasutab ja käsutab liidu vara põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks,
arvestades seaduses ja põhikirjas ettenähtud või üldkoosolek kehtestatud
piiranguid;
40.2. korraldab liidu arengukava koostamise ja esitab selle kinnitamiseks
üldkoosolekule;
40.3. koostab liidu järgneva aasta tegevuskava ja eelarve, esitab need kinnitamiseks
üldkoosolekule ning tagab eelarve täitmise;
40.4. korraldab liidu raamatupidamist;
40.5. kogub ja korraldab üldkoosoleku poolt liikmetele ja toetajaliikmetele
kehtestatud maksete vastuvõtmise ja pandud kohustuste täitmise järelevalvet,
sealhulgas määrab maksete ositi tasumise korra ja tähtajad;sõlmib, muudab ja
lõpetab liidu nimel töötajatega töölepingud;
40.6. koostab ja esitab liidu tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste
õigusaktidega ettenähtud korras ja vastutab esitatud aruannete õigsuse eest;
40.7. esitab registrisse kantud andmete muutumisel registripidajale avalduse
muudatuste registrisse kandmiseks ja teavitab muude registrile esitatud
andmete muutumisest;
40.8. täidab kõiki muid liidu tegevusega seonduvaid ülesandeid ja kohustusi, mis ei
kuulu üldkoosoleku pädevusse.

41. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse
liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud
juhatuse liikmete poolthäälteenamuse.
42. Juhatus võib määrata tegevjuhi. Tegevjuht töötab juhatusega sõlmitud töölepingu alusel
ja ta teostab liidu tegevuse jooksvat, igapäevast juhtimist juhatuselt saadud volituste
piires. Tegevjuhiks võib määrata ka juhatuse liikme.

VII. Liidu varad
43. Liit oma vara omanikuna teostab juhatuse kaudu liidu vara valdamist, kasutamist ja
käsutamist seaduste ja põhikirjaga ette nähtud korras, arvestades seadustes ja põhikirjas ette nähtud või üldkoosoleku poolt kehtestatud piiranguid.

44. Liidu vara moodustub:
44.1. tasutud sisseastumis- ja liikmemaksudest;
44.2. riigi või kohaliku omavalitsuste eelarvest liidule eraldatavatest vahenditest;
44.3. Euroopa liidu struktuurifondidelt saadud vahenditest;
44.4. muude rahvusvaheliste fondide poolt eraldatavatest vahenditest;
44.5. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest laekunud tuludest;
44.6. annetustest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest.

45. Liidule üleantava raha võtab vastu juhatus ja kannab need liidu pangaarvele.
46. Liidu vara võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja
tegevuskulude katmiseks. Liidu eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja
jaotamine.
47. Liidule üleantavad mitterahalised vahendid võtab vastu juhatus, kes korraldab vara
hindamise ja teeb omandiõiguse üleminekuks vajalikud toimingud.
48. Liidule tasutud sihtotstarbelised eraldised võtab juhatus arvele vastava märkega ja neid
kasutatakse vastavalt eraldaja soovile. Liidu juhatus ei või vastu võtta sihtotstarbelisi
annetusi, mis ei lange kokku liidu eesmärkidega või on tehtud ebaeetilistel või
ebaseaduslikel eesmärkidel.

VIII. Majandusaasta
49. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
50. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise
seaduses sätestatud korras.
51. Juhatus esitab aruande kinnitamiseks üldkoosolekule nelja kuu jooksul majandusaasta
lõppemisest arvates.

IX. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
52. Liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab üldkoosolek.
53. Liidu ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras ning on lubatud
juhul, kui see soodustab tema eesmärkide saavutamist või senisel kujul tegevuse
jätkamisel ei ole eesmärk saavutatav.
54. Liit lõpetatakse seaduses sätestatud korras siis, kui asjaolud muutuvad selliselt, et
puudub võimalus ja vajadus liidu eesmärgi saavutamiseks. Liidu lõpetamisel toimub selle
likvideerimine.
55. Liidu likvideerimisel järelejäänud vara antakse üle liiduga sarnase eesmärgiga ning
“Tulumaksusoodusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja“ kantud ühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.